Privacy statement 2022/2023

Volleybalvereniging VSTS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Als volleybalvereniging VSTS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw 
persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via secretariaat@vsts.nl

Wat zijn persoonsgegevens? 
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. 

 
Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 
Wij verzamelen persoonsgegevens onder andere indien u lid bent of wilt worden van onze vereniging. Waar nodig, verzamelen wij onder meer: 

  • Contactgegevens, zoals uw naam, geslacht (aanhef), adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens verzamelen wij alleen wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt of laat verstrekken in het kader van uw lidmaatschap; 
  • Overige gegevens, uw beroep, uw interesse domeinen en eventuele inzetbaarheid voor vrijwilligerstaken. Deze gegevens verzamelen wij wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt of laat verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u de door de commissie Technische Zaken verstuurde enquête aan het einde van het seizoen invult. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, bijvoorbeeld aan Sportlink en de Nevobo ten behoeve van de verwerking van je lidmaatschap. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

Rechten omtrent je gegevens 
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partijindien gewenst. Je kunt je rechten uitoefenen door contact op te nemen met VSTS. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek behandelen. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op. 

Wijzigingen privacybeleid 
VSTS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van www.vsts.nl te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.