Geschiedenis

De oprichting

Het moet ongeveer 1955 zijn geweest toen Jaap van Doorn, Jaap Vink en Jenne Noordhoek op de HBS in Alphen aan de Rijn zaten en verknocht raakten aan het volleybalspel dat indertijd razend populair was op middelbare scholen. Na hun eindexamen konden ze het spel niet meer spelen, dus besloten ze in de zomer van 1956, met enkele anderen in Bodegraven een volleybalvereniging op te richten. Dat was nog niet zo eenvoudig, want het moest allemaal officieel gebeuren voordat je als vereniging mocht aansluiten bij de NeVoBo.

In september 1956 startte de vereniging die de toepasselijke naam Van Serve Tot Smash (VSTS) kreeg. De oprichtingsvergadering werd gevierd in het huis van de familie Noordhoek. Toen wisten de oprichters nog niet dat het hier om een niet-officiële oprichting ging. Dit kunnen we lezen in de eerste notulen, waar op de ledenvergadering van 24 april 1959 door de voorlopige voorzitter, de heer Op ‘t Landt, vermeld staat dat door een bestuurlijk foutje de statuten van de vereniging niet door de leden waren goedgekeurd. Dit foutje werd op de bewuste vergadering gecorrigeerd en de statuten werden — na enige wijzigingen — goedgekeurd en zo is VSTS officieel opgericht.

Elk begin is moeilijk

Elk begin is moeilijk, zo ook voor VSTS. Met weinig leden is het moeilijk om 1 tot 2 teams bij elkaar te houden. In het seizoen 1961/1962 begon de crisis. In dat seizoen zijn er zelfs geen bestuurs- en jaarvergadering gehouden. In het seizoen 1962/1963 zakt het ledenaantal terug zelfs tot 10 leden. Negen leden hadden bedankt, waaronder zelfs enkele bestuursleden. De toenmalige penningmeester, dhr. de Jong, maakte zich grote zorgen over het “kassaldo” van de vereniging dat sterk was teruggelopen, vooral door de vele boetes. Er werd dan ook besloten dat de leden de boetes voortaan zelf zouden gaan betalen. Ook moesten de spelers voor uitwedstrijden f 0.75 per reis voor vervoer gaan betalen. In die tijd stelde de vereniging ook een sportkeuring verplicht voor leden die in competitieverband speelden. De kosten hiervan bedroegen f 2.00. Daarnaast mochten de leden niet meer dan 1 maand contributie-achterstand hebben. In dat jaar werd Piet van Kooten bestuurslid. De Technische Commissie werd opgericht. In het seizoen dat volgde werden er weer dames tot de vereniging toegelaten en dat bleek een groot succes te zijn. Het ledenaantal van de vereniging verdubbelde in één seizoen tijd. Bij deze verdubbeling moeten we ons niet te veel voorstellen: 12 dames kwamen de vereniging versterken. Maar voor een vereniging van 0 leden, inclusief bestuur, was het natuurlijk een enorme stimulans om verder te gaan.

Betere tijden breken aan

Het is inmiddels 1965. Het gaat VSTS voor de wind! Karel Stikkelorum is voorzitter, Piet van Kooten is inmiddels tot penningmeester gepromoveerd. Deze twee leden in hart en nieren hebben de kar lang getrokken. Ze deden veel goed werk voor de vereniging en ze hebben er eigenlijk voor gezorgd dat VSTS niet ten onder is gegaan in moeilijke tijden. De vereniging groeit. De competitie startte met 4 heren- en 2 damesteams. Ook waren er junioren in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, die voor 10 cent per maand lid waren (dat waren nog eens tijden). Het jaar eindigde met 78 leden! Het eerste idee over een clubblad werd naar voren gebracht op de jaarvergadering. De jaren daarna bleef de vereniging groeien.

Communicatieproblemen

Dit “groeien” had tot gevolg dat het contact tussen het bestuur en de leden verre van optimaal was. Dit leidde er in 1971 toe dat de gymnastiekzalen waar men trainde voor een aantal groepen binnen de vereniging werd gesloten. Deze mensen hielden zich niet meer aan de regels. Dat dit communicatieprobleem ontstond is niet zo vreemd: het bestuur bestond nog maar uit 2 leden! Deze problemen werden kort daarna opgelost toen deze bestuursleden het voortbestaan van de vereniging aan de orde stelden.

Presteren

In 1968 moest men van de NeVoBo scheidsrechtersbeoordelingen gaan invullen. Dit vonden we maar niks en er werd dan ook onder zwaar protest aan deze opgelegde verplichting voldaan. Het donateursschap werd verhoogd van f 1.00 naar f 2.50! Ook werd er in dat jaar druk gesproken over de mogelijkheid om een betaalde trainer van “buitenaf” aan te trekken. Het hebben van trainers van de eigen vereniging was wel mooi, maar er werd vooral door de dames teveel gekletst, waardoor het eerste half uur van de training niets werd gedaan. Een trainer van buitenaf zou voor meer overwicht moeten zorgen, waardoor er beter geluisterd zou worden en er ook betere prestaties geleverd zouden worden. Begin 1972 was het dan zover. Leen van Reeuwijk uit Capelle werd (voor de heren) aangetrokken als trainer. En niet zonder succes: degradatie werd voorkomen en VSTS klom op tot middenmoter.

Taakverdeling en regels

Inmiddels was in 1970 de Dronenzaal in gebruik genomen. Door de sterke groei van de vereniging werd in 1972 besloten tot meer taakverdeling binnen het bestuur. De contributie bedroeg in die tijd f 4.50 per maand. Ook besloot het bestuur om leden, die zonder zich af te melden niet op de training of de wedstrijd verschenen een boete op te leggen. Of dit uiteindelijk werd doorgevoerd, is niet duidelijk.

De 1e sponsor

Vanaf het seizoen 1974/1975 bereikte de vereniging overeenstemming met de firma Karssen over een sponsorcontract. De vereniging ging voortaan Karssen/VSTS heten.

Promotie

Wat is de overeenkomst tussen Joop Zoetemelk en VSTS? Juist, die eeuwige tweede plaats! Wat Joop Zoetemelk in de Tour de France was, was ons eerste herenteam in de eerste klasse. Ze eindigden jarenlang tweede. Dat werd doorbroken in 1978/1979 toen ze onder leiding van Roel Blik naar de promotieklasse promoveerden. Ambities zijn natuurlijk mooi, maar dit had wel tot gevolg dat de heren voor hun thuiswedstrijden moesten uitwijken naar Gouda, omdat de Dronenzaal voor dit soort wedstrijden werd afgekeurd. Gelukkig werd kort daarop de Sporthoeve in gebruik genomen. De vereniging heeft ook bij de damesafdeling en niet te vergeten de jeugd diverse kampioenschappen en andere successen weten te behalen.

Een dieptepunt

Maar zoals we al eerder hebben gezien, gaat het niet altijd voor de wind. Rond 1980 verliet een groep ontevreden leden, onder leiding van Bernhard de Water, de vereniging en richtten een tweede volleybalvereniging op, Flits genaamd. Vier jaar later is nog een poging gedaan de verenigingen weer te herenigen, maar dat is niet gelukt.

Grote veranderingen

In het seizoen 1987/1988 wisselde VSTS van sponsor en werd Raaphorst Noten de nieuwe sponsor. De vereniging ging toen Raaphorst Noten VSTS heten. De tenuekleuren veranderden van zwart en geel naar grijs en blauw. Lia Broekhuizen werd voorzitter Jeugdzaken en onder haar leiding wordt het eerste Jeugdbeleidsplan opgesteld. De taak Zaalwacht werd dit seizoen officieel ingevoerd.

In 1989 trad Jan de Vries af als voorzitter. Er werd niet gelijk een opvolger gevonden. Uiteindelijk werd in het volgende jaar Ton Poot de nieuwe voorzitter. In 1991 mocht de vereninging haar 100e jeugdlid verwelkomen, te weten Inge Berkenhage.

Lustrum

Tijdens het zevende Lustrum van de vereniging werd in 1992 een clinic georganiseerd, waarbij het complete Nederlandse herenteam een demonstratietraining aan velen geïnteresseerden.

Succes voor VSTS

Vanwege de almaar groter wordende hoeveelheid bekers werd in 1993 een nieuwe, grotere prijzenkast aangeschaft. In dit jaar organiseerde VSTS ook het eerste Scholentoernooi. Vanwege het succes is dit toernooi een jaarlijks terugkerend evenement geworden.

In 1994 trad Ton Poot af als voorzitter en werd hij opgevolgd door Loek Vergeer. In de zomer van dit jaar werd een nieuwe, houten vloer in de Sporthoeve gelegd. Tot de dag van vandaag zijn vele volleyballers daar blij mee. In 1995 werd voor het eerst een beleidsplan voor de gehele vereniging geschreven. In dit jaar werd tevens de Activiteiten Commissie opgericht. Deze kreeg de taak om activiteiten op te zetten die extra inkomsten voor de vereniging zouden opleveren. In 1995 kreeg VSTS ook haar eerste donateur: Henny Broekhuizen.

Na 10 jaar treed Linda Roessink in 1996 af als Secretaris. Marry Baas nam vanaf dat moment haar taak over. Ook voor het achtste Lustrum werd een groot Lustrumfeest georganiseerd, dit keer in de Zon. In 1997 werd het grijs/blauwe tenue vervangen door een wit/blauw tenue. Loek Vergeer trad dit jaar af als voorzitter. Hij werd opgevolgd door Piet Griffioen. In 1997 werd door Dylan Verheul de eerste VSTS website opgezet. In 1998 werd het domein vsts.nl geregistreerd, waarop de website vanaf dat moment te vinden was.

In 1999 werd de Sporthoeve uitgebreid met 2 extra units, waardoor VSTS meer trainingsuren in de Sporthoeve kon krijgen. Hierdoor waren trainingen in de gymzaal in Nieuwerbrug verleden tijd. Begin 2000 werd Dames 1 vanwege de goede resultaten in het voorafgaande jaar uitgeroepen tot Bodegraafse Sportploeg van het jaar. Dit jaar werd voor het eerst het Bedrijventoernooi georganiseerd, wat een groot succes werd.

In 2001 trad Piet Griffioen af als voorzitter. Lia Broekhuizen volgde hem op, nadat ze vele jaren als voorzitter van de Jeugdcommissie gefungeerd had.

2002

In 2002 vond het 9e Lustrum van VSTS plaats. Er was een groot BBQ-feest en er vonden verschillende activiteiten plaats, zoals sjoelen en tafeltennissen. Verder werden er veel foto’s uit ‘de oude doos’ gepresenteerd. Later op de avond werd er volop gedanst. 2002 is ook het jaar waarin Raaphorst Noten maar liefst 15 jaar als sponsor bij de vereniging betrokken was.

Een nieuw sponsorbeleid

Vanaf het seizoen 2002/2003 heeft VSTS voor een nieuw sponsorbeleid gekozen. In dit nieuwe model is ruimte gemaakt voor meerdere grote en kleinere sponsoren. Er wordt dan ook de nodige aandacht besteed aan het werven van nieuwe sponsors. Op de ‘Sponsoring/PR‘ pagina’s kunt u hierover uitgebreide informatie vinden. Raaphorst Noten is sinds het seizoen van 2002/2003 Stersponsor van Dames 1 geworden. Vanaf dit moment is de verenigingsnaam veranderd van Raaphorst Noten VSTS in VSTS.